Artikelkatalog Mag

Artiklar och recensioner

Psykoterapeut i Malmö kombinerar framgångsrika behandlingsmetoder

psykoterapeut i malmö

Psykoterapi är en psykologisk metod som används vid behandling av såväl relationsproblem som övriga psykiska problem. På Human Navigation i Malmö arbetar psykoterapeuten Anette Jernberg som specialiserat sig på kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi, även känt som KBT. I KBT som behandlingsform fokuserar man främst på nuet, men även till viss del på framtiden.

Samtliga människor är unika individer och kräver ett personligt upplägg före en psykoterapibehandling inleds. På Human Navigation i Malmö beaktas detta och varje patient bemöts individuellt utgående från den nivå av problem som är aktuell. De vanligaste psykiska problemen som behandlas är ångest, depression, stress, kris, osäkerhet, arbetsplatsrelaterade problem, relationsproblem och problem med självkänsla.

När patienten kommer till Human Navigation i Malmö första gången görs vissa överenskommelser upp tillsammans med psykoterapeuten. Främst handlar det om hur länge och ofta man skall träffas, när och hur mycket man skall betala samt hur man skall gå till väga vid eventuella uppehåll eller sjukdomar. I de flesta fall lägger man även tillsammans upp ett gemensamt mål med psykoterapin. Poängteras bör att all personal inom sjukvården i enlighet med lagen har tystnadsplikt och att den terapeutiska relationen alltid är professionell.

Olika metoder inom psykoterapi

psykoterapeutmalmö.se kombinerar Jernberg olika metoder för att effektivt behandla sina patienter. Den intensiva terapiformen psykoanalys används för att rannsaka patientens inre med mål att analysera det och kunna bryta ett oönskat mönster. Psykoanalys är en metod som ofta används, men idag används KBT i allt större utsträckning. KBT går i sin tur ut på att patienten med hjälp av psykoterapeuten belyser aktuella problemen med mål att förändra förhållningssätt i vardagen och ändra beteendemönster tills ett tillstånd av välmående nås. De flesta upplever en positiv utveckling med hjälp av KBT, men även en kombination av de båda behandlingsformerna kan vara ett ytterst bra alternativ.

Självfallet beror dock framstegen till stor del på patientens inställning och insats. Flertalet omfattande vetenskapliga undersökningar har bevisat att psykoterapi oftast har positiva effekter och är i många fall en bättre lösning än läkemedel. Forskning har däremot inte kunnat visa att en form av psykoterapi är bättre än en annan, men vid specifika typer av problem har somliga metoder ett större stöd från forskningen. En mängd av undersökningar visar dock att den hjälp patienten får av psykoterapin till stor del beror på hur samspelet med terapeuten fungerar, samt hur intresserad och motiverad patienten är. Ibland räcker inte heller enbart psykoterapi, utan en kombination av terapi och läkemedel kan ge bästa resultat.

15 Apr 2015